บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ประกอบด้วยบุคลากร
ที่มีความเป็นมืออาชีพ มุ่งมั่น
และมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน

โดยคณะผู้บริหารและพนักงานมีการประสานงานกันอย่างเข็มแข็งเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุถึงเป้าหมาย

-


ORGANIZATION CHART


TH-ogz