ข่าวและกิจกรรม


บริษัท เคบริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่อง โดยคณะผู้บริหารและพนักงานได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร อันได้แก่ กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรให้เกิดความเชี่ยวชาญสร้างความเจริญก้าวหน้า
และพัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมกับบริษัทคู่ค้าเพื่อสานความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และการจัดกิจกรรมประจำปีสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงานทุกระดับ เพื่อร่วมกันก้าวไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้10/02/2017

สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน

08/30/2017

การอบรมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)

07/10/2017

อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป. ระดับหัวหน้างาน)

06/22/2017

งานบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

06/20/2017

อบรมหลักสูตร “การส่งเสริมความเข้าใจในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น”

03/22/2017

KTech Funday 2017

03/10/2017

“เคเทค ร่วมบริจาคของใช้และปฏิทินปีเก่า ให้กับ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์”

02/09/2017

“เคเทค ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร”

02/09/2017

“เคเทค ร่วมบริจาคและส่งแรงใจช่วยพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้”

12/26/2016

Ktech Funday: Sport Day

12/08/2016

กิจกรรมสัมมนา “ความรู้งานสีกับทีโอเอ”