บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

มีการจัดโครงสร้างการบริหารองค์กรที่เหมาะสม โดยคณะผู้บริหารได้มีบทบาท
อย่างยิ่งในการผลักดันการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย และกลยุทธ์ของบริษัทฯ
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด

พลโทพันลึก สุวรรณทัต
ประธานคณะกรรมการบริหาร
นายชัชชน กรรณสูต
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายธนสาร สุรวุฒิกุล
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานองค์กร
นายดรณ์ รมย์กรณ์
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่านปฏิบัติการ