บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

มีการจัดโครงสร้างการบริหารองค์กรที่เหมาะสม โดยคณะผู้บริหารได้มีบทบาท
อย่างยิ่งในการผลักดันการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย และกลยุทธ์ของบริษัทฯ
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด