ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

        ด้วยคณะกรรมการบริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 ได้มีมติให้เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2559 ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:30น.
ณ ศูนย์ประชุมสเปซ ชั้น 12 เลขที่ 33/4 เดอะไนน์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

    วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
    วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559
    วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ
    วาระที่ 4 พิจารณาขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ ได้แก่ นายศรวิษฐ์ พรรณสมบูรณ์ แทนนายชัชชน กรรณสูตกรรมการที่ลาออก
    วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Download file