ข้อมูลนักลงทุน

10/30/2019

ขอเชิญผู้ถือหุ้นร่วมเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

05/10/2018

รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

03/30/2018

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561

09/28/2017

ขอเชิญผู้ถือหุ้นร่วมเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

05/15/2017

รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

03/23/2017

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

03/13/2017

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2 ปี 2560

11/25/2016

รายงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

10/18/2016

ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

10/17/2016

ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

05/06/2016

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

04/01/2016

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

12/18/2015

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

05/05/2015

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

03/30/2015

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558