ความรับผิดชอบต่อสังคม


บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เห็นความสำคัญในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลบุคลากรและสังคมโดยมีนโยบายที่มุ่งเน้นในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญของบริษัทฯเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานและส่งผลให้เกิดประสิทธิ ภาพในระบบห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้งกระตุ้นให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นมาจากแนวความคิดที่ต้องการช่วยเหลือดูแลสังคมและให้โอกาสกับผู้ที่ขาดโอกาส ซึ่งถือเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ซึ่งบริษัทฯ มีพนักงานที่มีความรู้ และประสบการณ์ที่สามารถจะต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่สังคมได้ การทำให้พนักงานตระหนักถึงคุณค่าที่ได้รับมากกว่าค่าตอบแทนนั้น เป็นสิ่งที่บริษัทฯ มีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่ง ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมภายนอกองค์กร บริษัทฯ สนับสนุนศักยภาพของเยาวชนและการศึกษารวมทั้งร่วมสร้างโอกาสให้กับผู้พิการในสังคมไทยซึ่งนำไปสู่การพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนต่อไป