บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

มีคณะกรรมการบริษัทฯ ที่เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาอาชีพ
มากด้วยประสบการณ์และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล

พลเอกสมชาย หิรัณยัษฐิติ

กรรมการ


นางสาวรัชนี ตรีพิพัฒน์กุล

กรรมการ


นางอายุพร กรรณสูต

กรรมการ


นายศรวิษฐ์ พรรณสมบูรณ์

กรรมการ


นายเผ่าพิทยา สมุทรกลิน

กรรมการ


นายธราดล เปี่ยมพงศ์สานต์

กรรมการ