นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น


เรื่อง เพื่อทราบและขอความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

เรียน คู่ค้าทางธุรกิจกลุ่มบริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

        บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ มีความตระหนักว่าการคอร์รัปชั่นส่งผลกระทบต่อจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงได้ร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนภายใต้ “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” ด้วยการกำหนดนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติรวมทั้งสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการดำเนินธุรกิจ และได้มีการเผยแพร่นโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นทางเว็บไซต์

        ในฐานะที่ท่านเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจกับกลุ่มบริษัทเคเทค จึงใคร่ขอความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการต่อต้านการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจของประเทศ และสร้างความเป็นธรรมทางธุรกิจ

    กลุ่มบริษัทเคเทค ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทเคเทคด้วยดีเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีต่อกันตลอดไป และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย