แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2 ปี 2560

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2 ปี 2560
เรื่องการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

1.         กำหนดวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 9.30 น .ณ ศูนย์ประชุมสเปซ ชั้น 12 เดอะไนน์ทำวเวอร์ เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

2.         กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 17 มีนาคม 2560

3.         วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)

Download file