โครงการ สร้างด้วยใจ ให้ด้วยรัก ปี 2

บริษัทฯ ได้มีโครงการช่วยเหลือเยาวชนด้านการศึกษามาตั้งแต่ปี 2558 โดยการพัฒนาอาคารเรียน อาคารประกอบ และระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้กับโรงเรียนในต่างจังหวัด ซึ่งพนักงานของบริษัทร่วมมือกันในการปรับปรุงโรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้สานต่อโครงการ “สร้างด้วยใจ ให้ด้วยรัก ปีที่ 2” และเมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2559 บริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตามผลการปรับปรุงอาคารเรียน และอาคารประกอบ อีกทั้งยังมอบหนังสือแบบเรียน และหนังสืออ่านนอกเวลาสำหรับห้องสมุด รวมถึงมอบอุปกรณ์ทางการเกษตร สำหรับเพาะปลูกพืชผักสวนครัวในแปลงเกษตรเพื่อสุขภาพ เพื่อใช้เป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียน สร้างแรงจูงใจในการศึกษาที่ดี และเสริมสร้างความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงแก่เยาวชน

Gallery