โครงการ “สร้างด้วยใจ ให้ด้วยรัก”

เป็นโครงการที่ เราชาวเคเทค ได้ร่วมมือร่วมใจกันอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีการปรับปรุงอาคารเรียน ห้องสมุด และสาธารณูปโภคพื้นฐาน นอกจากเยาวชนจะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้แล้ว พนักงานในองค์กรยังได้ตระหนักถึงบทบาทของการเป็น “ผู้ให้’’ ภายใต้แนวคิดของการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง

Gallery