โครงการ ระบบระบายน้ำ มูลนิธิเด็กอ่อนศรีนครินทร์

เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2560 คุณอายุพร กรรณสูต พร้อมตัวแทนผู้บริหารและพนักงาน ได้ร่วมส่งมอบงานแก้ไขระบบระบายน้ำ พร้อมอาหารและสิ่งของจำเป็น แก่มูลนิธิเด็กอ่อนศรีนครินทร์ เนื่องจากทางมูลนิธิฯ ประสบปัญหาระบบน้ำทิ้งท่วมขัง ส่งผลให้พื้นที่ภายในมูลนิธิมีสุขอนามัยที่ไม่เหมาะสม การจัดทำระบบระบายน้ำในครั้งนี้เพื่อแก้ไขและเพิ่มพื้นที่ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของทางมูลนิธิฯ ได้อย่างเต็มศักยภาพต่อไป

Gallery