เจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • สนับสนุนการกำกับดูแล และให้คำปรึกษาทุกภาคส่วนให้เป็นไปตามกฏ ระเบียบขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าทุกส่วนงานขององค์กร
 • สนับสนุนการดำเนินงานงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ SET, SEC และ TSD
 • จัดเตรียมเอกสาร เตรียมดำเนินการ และจัดทำการตรวจสอบภายใน เมื่อถึงกำหนดการตามแผนงานขององค์กร
 • จดบันทึก และจัดทำรายงานผลในส่วนงานการกำกับการปฏิบัติงานขององค์กร เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ และระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นภายในจากทุกส่วนงานขององค์กร
 • ติดต่อประสานงาน ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในการปฏิบัติตามกฏระเบียบขององค์กร กับหน่วยงานอื่นๆ
 • พัฒนานโยบาย และโครงการที่ส่งเสริมให้พนักงานดำเนินงานไปตามนโยบาย และะรายงานการทุจริตที่น่าสงสัยหรือไม่เหมาะสม
 • ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในบริษัทที่ดำเนินงานด้านวิศวกรรม หรืองานก่อสร้าง หรือที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2-4 ปี
 • สามารถใช้ MS Office ขั้นพื้นฐานได้ดี โดยเฉพาะ MS Excel
 • มีความรู้เรื่องกฎหมายธุรกิจ, ระเบียบ และกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ทักษะขั้นสูงด้านการฟัง เขียน อ่าน และพูด
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • สามารถเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ได้
 • Be part of our team

  บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

  ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ทาวเวอร์บี ชั้นที่ 18 ถ.พระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
  โทร : 0-2018-1688
  แฟกซ์ : 0-2018-1689
  อีเมล : jobs@ktech.co.th