ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • เป็นผู้ช่วยในการจัดทำงบดุล งบกำไรขาดทุน บัญชีสินทรัพย์ สินค้าคงคลัง
 • คัดกรองรายงานงบบัญชีรายเดือน รายไตรมาสและรายปี ให้มั่นใจว่ามีความถูกต้องก่อนส่งให้ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
 • จัดให้มีมาตรฐานการบัญชีและรายงานของผู้บริหาร รวมถึงบัญชีที่ต้องส่งเจ้าหน้าที่ภายนอกและระบบบัญชีภายในองค์กร
 • จัดทำบัญชีและรายงานภาษีต่างๆ ตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • คุณสมบัติ
 • วุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่าในด้านบัญชีหรือด้านที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความเชี่ยวชาญในหลักการบัญชีที่รองรับทั่วไป
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 10 ปี และกับองค์กรมหาฃนอย่างน้อย 3 ปี
 • มีทักษะและเชี่ยวชาญโปรแกรม Microsoft Excel
 • หากใช้โปรแกรม SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • Be part of our team

  บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

  ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ทาวเวอร์บี ชั้นที่ 18 ถ.พระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
  โทร : 0-2018-1688
  แฟกซ์ : 0-2018-1689
  อีเมล : jobs@ktech.co.th