อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป. ระดับหัวหน้างาน)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อบทบาทของหัวหน้างานด้านความปลอดภัยในการทำงาน ตามกฎหมายของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ที่จะต้องจัดให้หัวหน้างานในองค์กรเข้ารับการอบรมหลักสูตร "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน" (จป.หัวหน้างาน) เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร โดยมีพนักงานเข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น 20 คน วิทยากรในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (แห่งประเทศไทย) การจัดอบรมมีขึ้นในวันที่ 4 – 5 ก.ค. 2560 ณ สำนักงานใหญ่

Gallery