สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน

อุบัติเหตุจากการทำงานเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายไม่ปรารถนาให้เกิดขึ้น แต่อุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ปฏิบัติงานด้วยความประมาท มีโอกาสสูงที่จะได้รับอันตรายในขณะทำงาน ดังนั้นกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติงาน บริษัทฯ จึงสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีการเสริมสร้างทัศนคติ จิตสำนึก ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับ พร้อมทั้งความร่วมมือในการดูแลสถานที่ทำงานให้ปลอดภัย เพื่อลดการสูญเสียและสามารถควบคุมไม่ให้อุบัติเหตุจากการทำงานเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้กิจกรรมด้านความปลอดภัยทุกไซต์งานก่อสร้างจะจัดขึ้นเป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

Gallery