วิศวกรสนาม

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ควบคุม ดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานก่อสร้างในส่วนที่ตนได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปอย่างมีระบบ
 • ติดตามความคืบหน้าของงานก่อสร้างในส่วนที่ตนได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินโครงการสามารถแล้วเสร็จได้ทันตามกำหนด
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • คุณสมบัติ
 • วุฒิปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ (โยธา)
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีภาวะผู้นำ ทักษะการสื่อสารในองค์กร การบริหารจัดการ การทำงานเป็นทีม
 • Be part of our team

  บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

  ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ทาวเวอร์บี ชั้นที่ 18 ถ.พระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
  โทร : 0-2018-1688
  แฟกซ์ : 0-2018-1689
  อีเมล : jobs@ktech.co.th