รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ตามที่บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม ชั้น 24 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ
เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาในรายละเอียดการประชุมตามเอกสารแนบ

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะแก้ไขรายละเอียดรายงานการประชุมสามารถส่งข้อแก้ไขมายัง อีเมล์ ir@ktech.co.th

Download file