ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

        ด้วยคณะกรรมการ บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)("บริษัท") ใในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม ชั้น 24 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ
เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

    วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
    วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560
    วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560
    วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560
    วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องเงินปันผลและการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560
    วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
    วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561
    วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561
    วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Download file