ขอเชิญผู้ถือหุ้นร่วมเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ขอเชิญผู้ถือหุ้นร่วมเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

        บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (KTECH) ขอเรียนให้ทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ร่วมเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และคำถามอื่นๆ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดตามหลักเกณฑ์และแบบฟอร์ม ดังนี้

Download file