การอบรมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)

เมื่อวันที่ 23 – 24สิงหาคม 2560 บริษัทฯ ได้จัดหลักสูตรอบรมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน การประสานงานระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง รวมถึงผลักดันให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัยสำเร็จลุล่วงตามที่นโยบายกำหนด เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานต่อไป โดยมีพนักงานเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 20 คน

Gallery