ความรับผิดชอบต่อสังคม


บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เห็นความสำคัญในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลบุคลากรและสังคมโดยมีนโยบายที่มุ่งเน้นในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานและส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในระบบห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้งกระตุ้นให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยโครงการต่างๆที่เกิดขึ้น มาจากแนวความคิดที่ต้องการช่วยเหลือดูแลสังคมและให้โอกาสกับผู้ที่ขาดโอกาส ซึ่งถือเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ซึ่งบริษัทฯ มีพนักงานที่มีความรู้ และประสบการณ์ที่สามารถจะต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่สังคมได้ การทำให้พนักงานตระหนักถึงคุณค่าที่ได้รับมากกว่าค่าตอบแทนนั้น เป็นสิ่งที่บริษัทฯ มีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่ง ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมภายนอกองค์กร บริษัทฯ สนับสนุนศักยภาพของเยาวชนและการศึกษารวมทั้งร่วมสร้างโอกาสให้กับผู้พิการในสังคมไทย ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนต่อไปมิถุนายน 22, 2017

งานบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กุมภาพันธ์ 23, 2017

“เคเทค ร่วมบริจาคของใช้และปฏิทินปีเก่า ให้กับ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์”

กุมภาพันธ์ 9, 2017

“เคเทค ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร”

กุมภาพันธ์ 9, 2017

“เคเทค ร่วมบริจาคและส่งแรงใจช่วยพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้”

ธันวาคม 8, 2016

กิจกรรมสัมมนา “ความรู้งานสีกับทีโอเอ”