รายงานประจำปี2559


 • สาส์นจากประธานกรรมการ
 • สาส์นจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • ประเด็นสาคัญทางการเงิน
 • คณะกรรมการบริษัท
 • คณะกรรมการบริหาร
 • โครงสร้างองค์กร
 • ข้อมูลทั่วไป
 • ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
 • ลักษณะการประกอบธุรกิจ
 • สรุปผลงานการก่อสร้างในรอบปีที่ผ่านมา
 • ปัจจัยความเสี่ยง
 • ภาวะตลาดและการแข่งขัน
 • โครงสร้างผู้ถือหุ้น
 • โครงสร้างการจัดการ
 • การกากับดูแลกิจการ
 • รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
 • การต่อต้านคอร์รัปชั่น
 • การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
 • รายการระหว่างกัน
 • การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
 • รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
 • รายงานกรรมการตรวจสอบ
 • รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 • งบการเงิน
 • หมายเหตุประกอบการเงิน
 • Download file