ข้อมูลนักลงทุน

กันยายน 28, 2017

ขอเชิญผู้ถือหุ้นร่วมเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

พฤษภาคม 15, 2017

รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

มีนาคม 23, 2017

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

มีนาคม 13, 2017

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2 ปี 2560

พฤศจิกายน 25, 2016

รายงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ตุลาคม 17, 2016

ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

พฤษภาคม 6, 2016

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

เมษายน 1, 2016

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ธันวาคม 18, 2015

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

พฤษภาคม 5, 2015

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558