ความรับผิดชอบต่อสังคม


บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เห็นความสำคัญในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลบุคลากรและสังคมโดยมีนโยบายที่มุ่งเน้นในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานและส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในระบบห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้งกระตุ้นให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยโครงการต่างๆที่เกิดขึ้น มาจากแนวความคิดที่ต้องการช่วยเหลือดูแลสังคมและให้โอกาสกับผู้ที่ขาดโอกาส ซึ่งถือเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ซึ่งบริษัทฯ มีพนักงานที่มีความรู้ และประสบการณ์ที่สามารถจะต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่สังคมได้ การทำให้พนักงานตระหนักถึงคุณค่าที่ได้รับมากกว่าค่าตอบแทนนั้น เป็นสิ่งที่บริษัทฯ มีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่ง ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมภายนอกองค์กร บริษัทฯ สนับสนุนศักยภาพของเยาวชนและการศึกษารวมทั้งร่วมสร้างโอกาสให้กับผู้พิการในสังคมไทย ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนต่อไปมีนาคม 2, 2016

โครงการ “สร้างด้วยใจให้ด้วยรัก”

มีนาคม 2, 2016

โครงการ “Go Together 2015”

มีนาคม 2, 2016

โครงการ “ปันน้ำใจให้น้อง”

มีนาคม 1, 2016

โครงการ “เคเทค เนอสเซอรี่ แคมป์”