ความรับผิดชอบต่อสังคม


บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เห็นความสำคัญในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลบุคลากรและสังคมโดยมีนโยบายที่มุ่งเน้นในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานและส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในระบบห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้งกระตุ้นให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยโครงการต่างๆที่เกิดขึ้น มาจากแนวความคิดที่ต้องการช่วยเหลือดูแลสังคมและให้โอกาสกับผู้ที่ขาดโอกาส ซึ่งถือเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ซึ่งบริษัทฯ มีพนักงานที่มีความรู้ และประสบการณ์ที่สามารถจะต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่สังคมได้ การทำให้พนักงานตระหนักถึงคุณค่าที่ได้รับมากกว่าค่าตอบแทนนั้น เป็นสิ่งที่บริษัทฯ มีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่ง ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมภายนอกองค์กร บริษัทฯ สนับสนุนศักยภาพของเยาวชนและการศึกษารวมทั้งร่วมสร้างโอกาสให้กับผู้พิการในสังคมไทย ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนต่อไปสิงหาคม 10, 2017

โครงการ “สร้างด้วยใจให้ด้วยรัก” ปี 2560

มีนาคม 2, 2016

โครงการ “สร้างด้วยใจให้ด้วยรัก”

มีนาคม 2, 2016

โครงการ “Go Together 2015”

มีนาคม 2, 2016

โครงการ “ปันน้ำใจให้น้อง”

มีนาคม 1, 2016

โครงการ “เคเทค เนอสเซอรี่ แคมป์”