บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

มีคณะกรรมการบริษัทฯ ที่เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาอาชีพ
มากด้วยประสบการณ์และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล

นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์

ประธานกรรมการ


พลตำรวจเอกสุเทพ ธรรมรักษ์

กรรมการ


พลเอกสมชาย หิรัณยัษฐิติ

กรรมการ


นายระพี สุขยางค์

กรรมการ


นายวรวุฒิ ไกรฤทธิ์

กรรมการ


นายวิรุณ ลี

กรรมการ


นายเพชร วิจักขณา

กรรมการ


นางสาวรัชนี ตรีพิพัฒน์กุล

กรรมการ


นางอายุพร กรรณสูต

กรรมการ


นายศรวิษฐ์ พรรณสมบูรณ์

กรรมการ


นางอัชนา อัสสรัตนะ

กรรมการ