บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

มีคณะกรรมการบริษัทฯ ที่เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาอาชีพ
มากด้วยประสบการณ์และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล

นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์

ประธานกรรมการ


พลเอกสมชาย หิรัณยัษฐิติ

กรรมการ


นายระพี สุขยางค์

กรรมการ


นายวรวุฒิ ไกรฤทธิ์

กรรมการ


นายเพชร วิจักขณา

กรรมการ


นางสาวรัชนี ตรีพิพัฒน์กุล

กรรมการ


นางอายุพร กรรณสูต

กรรมการ


นายศรวิษฐ์ พรรณสมบูรณ์

กรรมการ


นายเผ่าพิทยา สมุทรกลิน

กรรมการ


นายธราดล เปี่ยมพงศ์สานต์

กรรมการ