IT Support

กรกฎาคม 20, 2018

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน

กรกฎาคม 20, 2018

วิศวกรงานระบบ (M&E)

กรกฎาคม 20, 2018

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

กรกฎาคม 20, 2018

เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ / ควบคุมคุณภาพ